Integritetspolicy

Club 4CV Suède
c/o Cedlén
Hyttavägen 20
148 95 MUSKÖ

E-post:info@club4cv.se


Startsida


Historik
Nyheter
Bildarkiv
Klubbinfo
Evenemang


Köp och Sälj

Hej alla medlemmar i Club 4CV Suède!

Den 25:e maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft. GDPR ställer högre
krav på hur vi som förening behandlar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att
påverka vår hantering.
Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en
integritetspolicy enligt nedan.
Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar personuppgifter samt vilka rättigheter
du har.
Du behöver inte göra något, men du är välkommen att läsa mer om hur vi behandlar
personuppgifter och kan hämta formulär för begäran om registerutdrag på länkarna här
nedan.

Begäran om registerutdrag

Mer info från datainspektionen finns på länken här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
_____________________________________________________________________

Policy för behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft vilket ställer hårdare krav på
hantering av personuppgifter. Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras
och i vilka ändamål. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs.

Vilka personuppgifter hanteras

Club 4CV Suède hanterar följande personuppgifter om dig:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Bil/bilars registreringsnummer. Dessa förekommer ibland även i sociala media.

Du kan komma att bli nämnd vid namn i föreningens handlingar (exempelvis
verksamhetsberättelse och mötesprotokoll). Styrelsen och kontaktpersoner för
verksamhetsgrupper eller annan funktion förekommer även med namn på hemsidan.

Som medlem i föreningen kan du komma att förekomma på fotografier och inspelningar,
t ex för pressmaterial, marknadsföring samt dokumentation av evenemang. Dessa kan komma
att användas på exempelvis Facebook, hemsida och på affischer. Observera att material på
Facebookgruppen kan läggas in av andra än styrelsen.

Hur samlar vi in personuppgifterna

När du blir medlem i föreningen begär vi dina personuppgifter enligt ovan, muntligt, via en
blankett eller ett digitalt formulär. Uppgifterna hanteras av styrelsemedlemmarna, främst
kassör och ordförande.

För vilka ändamål har vi dina personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter inom Club 4CV Suède sker för följande ändamål:

  • För att möjliggöra utskick av information kring föreningens verksamhet.
  • Administration av medlemsregister och medlemsavgifter.
  • För rapportering till årsmöte och liknande
  • För att dokumentera arrangemang (fotografier och videofilmer).

Vilka kan Club 4CV Suède dela dina personuppgifter med

Inför ansökan om bidrag från t.ex. MHRF, studieförbund och liknande delas föreningshandlingar
som kan innehålla personuppgifter (t ex personnamn i handlingar från årsmöte,
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan).
Medlemsregistret i digital form är i övrigt inte tillgängligt för föreningens medlemmar eller
annan part.

Hur länge sparas personuppgifterna

Personuppgifterna i aktuellt medlemsregister finns kvar så länge du är medlem i föreningen.
Har inte ny medlemsavgift erlagts inom föreskriven tid, tas uppgifter om personer som inte
längre är medlemmar bort.
Gamla medlemsregister sparas för statistik och framtida forskning, men kan endast kommas åt
av styrelsen.

I fysisk och digital dokumentation som fotografier, pressutskick, artiklar, protokoll och
verksamhetsberättelser (t ex namn och bilder), kvarstår de uppgifter som du har godkänt
under gällande verksamhetsår så länge som dokumentationen sparas.

Dina rättigheter

Rätt att bli informerad

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Club 4CV Suède har om dig, om
ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till.

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom
att skriftligen meddela styrelsen via: info@club4cv.se  eller skicka vanligt brev till någon i
styrelsen. Styrelsen kommer då att behandla skrivelse och meddela dig resultatet av denna
prövning.

Rätten att få information korrigerad

Om du vill ändra eller korrigera någon av dina personuppgifter kan du göra det genom att
kontakta styrelsen.

Rätten att bli raderad

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de
samlades in för. Kontakta styrelsen för detta.

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem. Väljer du att avsluta ditt medlemskap i Club 4CV
Suède tas dina personuppgifter bort ur vårt system efter ditt utträde, varefter de tas bort ur vårt
system. Om du fortsätter vara registrerad medlem så betyder det samtycker till att vi använder
ovanstående personuppgifter.