MHRF-info

Club 4CV Suède
c/o Cedlén
Hyttavägen 20
148 95 MUSKÖ

E-post:info@club4cv.se

STARTSIDAN

Anderstorpsvägen 16
171 54 SOLNA

e-post
mhrf@mhrf.se

hemsida
www.mhrf.se
tel. 08-30 28 01

fax 08-31 27 06


MHRF-försäkringen

MHRF-försäkringen ägs och drivs sedan 1975 av de MHRF-anslutna klubbarna i samarbete med Folksam och har i dag över 37000 försäkrade. Club 4CV är ansluten till MHRF.

Både original och ombyggda 4CV kan försäkras.
Fordonen ska vara i gott skick eller renoverat till ursprungsskick, men ombyggda fordon kan också försäkras.

MHRF kan även försäkra fordon med avvikande detaljer samt fordon som är under rullande renovering, det vill säga fordon som ännu inte är riktigt färdiga.
Fullständiga vilkor hittar du på MHRFs hemsida
www.mhrf.se/forsakring


_________________________________________

Miljözoner och det rullande kulturarvet

Allt fler miljözoner införs i Europa efter dieseldebatten. Även i Sverige. Kommer dessa att påverka de historiska fordonen?

– Både ja och nej, svarar Peter Edqvist, ordförande för Motorhistoriska Riksförbundet som har bevakat miljözonsfrågan i flera år.

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag lämnat förslag på hur dagens miljözonsbestämmelser kan utvecklas för att bättre bidra till att miljökvalitetsmålen och målen för transportpolitiken uppnås.
– Bland annat föreslås att dagens bestämmelser om miljözoner kompletteras med två nya miljözoner, klass 2 och klass 3, förklarar Peter Edqvist. Veteranfordon föreslås få undantag från miljözonsbestämmelserna i klass 2, men inte i klass 3 för tysta och emissionsfria fordon.

Historiska eldrivna fordon skulle enligt MHRFs ordförande inte kräva något undantag. Det är för övrigt kommunerna som föreslås få föreskriva och pröva dessa. Transportstyrelsens förslag har remitterats och bereds för närvarande i regeringskansliet.


– Miljözonerna är just nu en av de viktigaste frågorna för den fordonshistoriska rörelsen, inte bara för MHRF, utan också internationellt, säger Peter Edqvist som även är engagerad i den internationella paraplyorganisationen FIVA. Vi arbetar för fullt med en Europaövergripande plan för att för att slå vakt om möjligheten att fortsätta kunna framföra det rullande kulturarvet i våra storstäder. 

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Motorhistoriska Riksförbundets Nyhetsblad Nr 1 Januari 2017 Årgång 25

Besiktningspaketet: Remissvar från MHRF
EUs så kallade besiktningspaketet ska implementeras i Sverige senast i maj 2017. Transportstyrelsen har därför skickat ut tre omfattande remisser.
Transportstyrelsens konsekvensanalys och förslag till föreskriftsförändringar handlar om:
kontrollbesiktning
flygande besiktning
krav på utbildning och kompetens hos besiktningstekniker, polisman och bilinspektör

Samtidigt med förslagen rörande besiktningspaketet har Transportstyrelsen också föreslagit en del ändringar, som en direkt följd av det stora antalet felaktiga förelägganden som polismyndigheten utfärdade i samband med Classic Car Week och Wheels Nationals i Älvdalen sommaren 2016.
MHRF har i vårt remissvar föreslagit ytterligare ändringar i föreskrifterna mot bakgrund av dessa och tidigare felaktigt utfärdade förelägganden.

Skälet till att MHRF går längre än vad Transportstyrelsen föreslår är den rättsliga bakgrunden. I princip ska de regler som gällde då fordonet var nytt tillämpas. Därtill är kunskap eller information om hur äldre fordon var utrustade och beskaffade inte direkt tillgängliga vid en flygande inspektion. Därför föreslår MHRF bland annat en försiktighetsprincip.
Principen innebär att föreläggande om registreringsbesiktning ska användas restriktivt eftersom beslutet inte kan överklagas. Därtill ska det göras ett förtydligande om att föraren bara ska informeras om det finns brister på fordonet, som vid en kontrollbesiktning skulle ge ”2(x)” (det som förut var ”etta”). Sådana brister ska inte föreläggas om kontrollbesiktning.
Jan Tägt
generalsekreterare MHRF

Sverige dubbelt representerat i 50-årsjubilerande FIVA
FIVA firade sitt 50-årsjubileum i samband med årsmötet i Paris den 16 till och med 20 november. Två från MHRFs styrelse valdes under årsmötet in bland de olika kommittéerna, varav den ene också i styrelsen.
I mitten av november hölls *FIVAs årsmöte i Paris. Två från Motorhistoriska Riksförbundets styrelse blev invalda i två av FIVAs sju kommissioner. Den ene, MHRFs ordförande Peter Edqvist, blev, utöver Legislation Commission, dessutom enhälligt vald till Senior vice president för FIVA;
– Efter mitt kortare inhopp som tillförordnad Senior vice president ser jag fram emot att kunna fortsätta utmaningen med att skapa utrymme för det rullande kulturarvet även internationellt. Det kommer att vara en stor sådan då det kräver en god balans med samhällets eskalerande miljökrav och långtgående begränsningar, begränsningar som i allt större utsträckning bygger på åsikter istället för kunskap.
Peter Edqvist hoppas dock att UNESCOs beskyddarskap av FIVA och det rullande kulturarvet kommer att underlätta detta arbete.
Den andre, MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio, valdes till ledamot i FIVAs Utilitarian Commission;
– Jag är glad över nomineringen och utnämningen och ser fram emot att kunna delta och hjälpa till med FIVAs världsvida arbete, i första hand via kommissionen för nyttofordon.

Utöver val av ledamöter presenterade de olika kommissionerna sina arbeten under året som gått samt det planerade arbetet för kommande året. En av dagarna var vigd för symposium med flera föreläsare.
De olika ämnena handlade om renoveringsarbetet och hur historiska fordon uppfattas och uppskattas av allmänheten. Den sista delen av symposiet var vigd för en ungdomspanel som gav sin syn på historiska fordon och bland annat klubbarbetet. Delegaterna fick värdefull information och kunde få svar på frågor.

FIVAs 50-årsfirande avslutades på söndagen med manifestationen Tour de Paris då drygt ett hundra historiska fordon samlades i centrala Paris på morgonen. Under hela förmiddagen körde de genom staden på olika vägar och stannade på många berömda platser där allmänheten kunde fotografera fordonen – och ofta sig själv med dem. Det ställdes frågor om fordonen och information om historiska fordon spreds på så sätt vidare.
– Manifestationen var en god PR-satsning om vår kulturhistoriska gärning för hela världens fordon, sammanfattar Timo Vuortio som var en av deltagarna på plats. Det märktes om inte annat i den internationella pressen.
Göran Schüsseleder
kommunikatör MHRF

_______________________________________

Historiska fordon fortsatt undantagna från miljözoner.

Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner.
Dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. Två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, som du kan läsa mer om här.
Men reglerna gäller inte alla. Bland annat föreslås att historiska fordon som ej är är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas.

Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på det faktum att Transportstyrelsen anser att historiska fordon ska kunna framföras i sin rätta kulturarvsmiljö.
Jan Tägt
generalsekreterare MHRF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MHRF
Anderstorpsvägen 16
171 54 Solna.

MHRF-försäkringen jour
dygnet runt, året runt
020-45 00 00

08- 30 28 01
E-post
forsakring@mhrf.se

När du varit medlem i ett år har du möjlighet att ansöka om MHRF-försäkring.
Tag då kontakt med klubbstyrelsen eller någon av våra besiktningsmän.

Klubbens besiktningsmän för MHRF-försäkringen:
Leif Hurtig, Stockholm 08 623 11 26./ 070 730 11 26 leif.hurtig@swipnet.se
Torsten Ohlsson, Dalarna 0281 206 12./ 070 541 21 77 torsten.ohlsson@se.relacom.com
Kjell Svensson, Hälsingborg 042 770 08./ 073 957 81 28 renault-kjell@swipnet.se
Stefan Fjellner, Sundsvall 060 12 05 47./ 070 393 00 47 stefan.fjellner@gmail.com
Mats Carlshagen, Göteborg 073 902 60 37 mats.carlshagen@volvo.com
Lars Fredriksson, Gotland 070 227 94 85 dylen@comhem.se


MHRF-försäkringen, året som gått och framtiden
Nyare fordon kör i snitt fler mil än äldre och drabbas därför av fler olyckor. Detta kommer att visa sig i premierna.
Under oktober kommer premier och villkor som ska gälla från och med 1 maj 2017 att bestämmas tillsammans med Folksam. Vi ser några långsiktiga trender som kommer påverka premierna nästa år och på sikt.
Hittills är antalet skador och kostnader som förväntade. Den vanligaste skadan är bärgning på grund av tekniskt fel. Bland bilarna har ett antal småkrockar och några bränder inträffat. Därutöver har några motorcyklister och mopedister kört omkull och fått lindriga personskador.
Vi kan dock konstatera att de äldsta fordonen används i snitt lite och råkar därför sällan ut för skador. För tio år sedan gällde det fordon från 1930-talet och äldre, i dag äldre än mitten på 1950-talet. Ägarna är i allmänhet händiga och kunniga om sina fordon vilket betyder färre bärgningar och ofta samarbete mellan ägare och verkstad vid skadereparationer. Bärgnings och reparationskostnaderna för fordon från 1980 och 1990-talen ökar däremot. Modern teknik innebär svårare och dyrare reparationer och ägarna lämnar i allt större utsträckning fordonet direkt till verkstaden.
För tvåhjulingarna är personskador den största kostnaden, speciellt som trafikför­säkringen numera måste betala för vården till landstingen. Eftersom nyare mopeder och motorcyklar används mer än de äldsta sker fler olyckor även med dessa.
Skillnaden i premie mellan de äldsta och de nyare fordonen riskerar därför att öka på sikt.
Lennart West
MHRF-försäkringen